Иқтисодиёт
Субстандарт кредитлар учун шакллантириладиган махсус захира қайси маблағлар ҳисобидан шакллантирилади?
  Соф фойда
  Таксимланмаган фойда
  Гаров кийматидан чегирилади
  Талаб килиб олунгунча депозитлар
  Харажатлар хисобидан
к списку тестов   (1 / 20)